<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.28.3">
</HEAD>
<BODY>
Ik zal mijn standpunt hier zo duidelijk mogelijk uiteen zetten. Ik ben er voor dat de stichting zeggenschap heeft over haar uitgaven. De grond hiervoor is enerzijds principieel, en anderzijds praktisch. Principieel omdat ik denk dat het zo veel mogelijk spreiden van macht op meritocratische gronden beter past bij de open source vrijilligersgemeenschap die Ubuntu-NL is, dan een democratisch gecentraliseerde orgaan die overal over gaat. Praktisch omdat ik denk dat direct contact tussen steun behoevende teams en steunverlenende stichting beter werkt dan wanneer de gemeenschapsraad zich tussen teams en stichting plaatst.<BR>
<BR>
Het e.e.a. heb ik hieronder wat uitgebreider uitgelegd:<BR>
<BR>
<B>Principiële gronden</B><BR>
<BR>
Het kan in deze kwestie verhelderen om macht op twee gronden te onderscheiden. Ten eerste, hoe komt men aan macht, en ten tweede, wat is de reikwijdte van die macht. Dit onderscheid is in deze kwestie uit te drukken op twee schalen. Hoe men aan macht komt is uit te drukken in de tegenstelling: democratie (verkiezing) - meritocratie (verdienste). De reikwijdte van macht is uit te drukken in de tegenstelling: centralisatie van macht - spreiding van macht. <BR>
<BR>
Deze twee schalen staan naar mijn mening niet los van elkaar. Democratie is een manier om ervoor te zorgen dat een gecentraliseerd machtsorgaan dat zeggenschap heeft over anderen rekening met die anderen houdt bij het uitoefenen van deze macht. Democratie en centralisatie van macht zijn dus als het ware verbonden. Hetzelfde geld voor spreiding van macht en meritocratie. Wanneer iedereen vooral gaat over datgene hij of zij zelf bijdraagt (meritocratie), op kleine schaal dus, dan is de macht per definitie ook gespreid.<BR>
<BR>
Bij meritocratie zoals dat begrepen wordt in open source gemeenschappen ligt de zeggenschap in het algemeen zoveel mogelijk bij de uitvoerenden, men gaat over datgene men zelf bijdraagt. Dit wordt duidelijk beschreven in het schrijven van Eric S. Raymond, "The Cathedral and the Bazaar", waar de kathedraal symbool staat voor het organisatiemodel waarbij macht gecentraliseerd is, en waar de bazaar model staat voor het organisatiemodel waar macht gespreid is.<BR>
<BR>
Binnen Ubuntu-NL is gekozen voor het meritocratische, spreiding van macht model. De 'bazaar' is gekozen boven de 'kathedraal'. Dit blijkt uit het organisatievoorstel versie 3.0 waarin duidelijk staat dat de de groepen van Ubuntu-NL zelfstandig opereren, en niet gebonden zijn aan een bepaalde organisatievorm. De gemeenschapsraad stuurt dus deze groepen niet aan, men bepaalt zelf hoe men haar taken uitvoert en welke beslissingen men neemt. Wel heeft de gemeenschapsraad volgens het organisatievoorstel 3.0 de macht over de middelen van Ubuntu-NL. De gemeenschapsraad kan besluiten deze middelen af te nemen indien een groep naar haar mening geen recht op het gebruik van deze middelen heeft omdat ze haar taken niet naar behoren uitvoert. In deze zin is de gemeenschapsraad ten opzichte van de groepen dus een controlerende, toezicht houdende macht, en niet een bestuurlijke, aansturende macht. De gemeenschapsraad heet volgens mij niet voor niets geen gemeenschapsbestuur. De primaire taak van de gemeenschapsraad is het zorg dragen voor die taken die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van een groep binnen Ubuntu-NL, en daarnaast houdt ze toezicht op de groepen binnen Ubuntu-NL.<BR>
<BR>
In het oog van het meritocratische, spreiding van macht idee vind ik het goed als er spreiding van macht is, en dat die macht zo dicht mogelijk ligt bij organen die uitvoering aan het werk geven. In het geval van de stichting ben ik er dan ook vóór dat de stichting verantwoordelijk is voor haar middelen, en hoe deze worden ingezet. Daarmee is er inderdaad naast de gemeenschapsraad als controlerende macht, het beheerteam met macht over de ict diensten, een derde machtsfactor binnen Ubuntu-NL waar teams mee te maken zullen krijgen. Mijns inziens past dit bij de open source cultuur om macht zoveel mogelijk te spreiden, en daar te leggen waar het werk wordt verzet, in plaats van de macht neerleggen bij één bestuurlijk orgaan dat bepaalt wat anderen moeten uitvoeren.<BR>
<BR>
<B>Praktische gronden</B><BR>
<BR>
Wanneer het model van de Kathedraal wordt verkozen, centralisatie van macht, dan plaatst de gemeenschapsraad zich tussen de stichting en de groepen van Ubuntu-NL. Groepen die behoefte hebben aan middelen of diensten van de stichting dienen naar de gemeenschapsraad te gaan waarbij de gemeenschapsraad bepaald of ze daar recht op hebben of niet. Vervolgens kan de gemeenschapsraad aan de stichting doorgeven welke middelen of diensten wel of niet naar bepaalde groepen mogen gaan. Vervolgens zal de stichting moeten kijken of de wens van de gemeenschapsraad uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de aanwezige middelen, beleid van de stichting, en doelen zoals die zijn vastgelegd in de notulen zoals het bestuur wettelijk verplicht is. Dit koppelt de stichting weer terug naar de raad. Indien de stichting niet kan voldoen aan de wensen van de raad, zal de raad opnieuw moeten beraadslagen over hoe dan de middelen verdeelt moeten worden. Naar mijn mening is dit onhandig.<BR>
<BR>
Praktischer lijkt het mij als groepen van Ubuntu-NL zelf direct kunnen aankloppen bij de stichting. Het bestuur van de stichting beoordeelt een aanvraag op goede gronden, namelijk met wetenschap van de aanwezige middelen, wetende wat het beleid en de doelen van de stichting zijn waar men zich wettelijk aan dient te houden, wetende welke middelen nog gaan binnenkomen, zich bogende op ervaring die door de jaren is opgedaan, wetende hoe verzekeringen werken, wat er wel of niet mogelijk is, etc. Dat werkt een stuk efficiënter naar mijn mening.<BR>
<BR>
On ma, 2011-10-31 at 14:50 +0100, Sense Egbert Hofstede wrote:
<BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
<PRE>
2011/10/31 leoquant <<A HREF="mailto:leoquant@ubuntu.com">leoquant@ubuntu.com</A>>:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Besten,
>
>
> tijdens de afgelopen wekelijkse meeting van de leiding van Ubuntu-Nl
> kwamen een aantal punten aan de orde die wat aandacht nodig heeft van
> de gemeenschapsraad.
>
> Kort door de bocht geformuleerd gaat het om de vraag wat de status is
> van de stichting binnen onze gemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om de
> vraag wie binnen onze community bepaald waar geld naar toe gaat, welke
> middelen en faciliteiten er nodig zijn om onze community beter te
> laten functioneren.
>
> Binnen de leiding is daar verschil in inzicht over. Er leeft de
> opvatting dat de stichting bepaald waar de donaties aan besteed
> worden, en er is een opvatting dat de stichting enkel en alleen een
> instrument is om donaties mogelijk te maken voor Ubuntu-Nl. Ze beheert
> uiteraard het geld, maar maakt niet uit waar het geld aan besteed
> wordt. De gemeenschapsraad, als gekozen instrument, en geworteld
> binnen onze community, zou enkel bepalen waar de donaties aan besteed
> moeten worden. Nu heeft de stichting reeds een voorschot genomen over
> het doel en inzet van demiddelen. De zogenaamde community server. Let
> wel, over het bestaan van de stichting bestaat geen verschil van
> inzicht, ze is nodig om fondsen te werven, zelfs over het nut van een
> community server bestaat geen verschil van inzicht. De stichting
> beheert de donaties, ook daar geen verschil van inzicht.
>
>
> Het daarom ook de vraag of de stichting hoort binnen de Ubuntu-Nl
> teams. Feitelijk dient ze enkel een doel: donaties mogelijk maken. Dat
> is nu eenmaal nodig in Nederland. Wanneer we haar toestaan als team
> binnen Ubuntu-Nl, met de mogelijkheid te bepalen waar geldstromen naar
> toegaan, voegen we weer een extra bestuurslaag toe aan onze organisatie.
>
> Graag uw inzicht over deze kwestie.
>
>
> Groet
>
> leiding Ubuntu-Nl.
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - <A HREF="http://enigmail.mozdev.org/">http://enigmail.mozdev.org/</A>
>
> iEYEARECAAYFAk6upVYACgkQbcC9IXrx7bPLiwCePZohNxxpSYrbARkT4X+slxwk
> ZykAoJ/VDcop/sgH9rKlrXY4nRw8wMMy
> =Lgal
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> <A HREF="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</A>
> <A HREF="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</A>
>
Hallo,

Hoe wordt de stichting van Ubuntu Nederland bestuurd? Wie zitten er in
het bestuur en zijn er regelmatige vergaderingen of niet?

Volgens het organisatievoorstel beslist de gemeenschapsraad over het
toewijzen van de middelen van Ubuntu NL en daar zou ook geld bij
kunnen horen. Het lijkt me wel de beste aanpak wanneer we het openlijk
willen doen, dus de raad laten beslissen. Dan is er een gekozen orgaan
dat de donaties beheert. De raad is tenslotte ook verantwoorden
verschuldigd aan de gemeenschap, dus af te rekenen op het gedrag.

Je zou het bestuur van de raad een vetorecht kunnen geven als dat
bestuur er anders niet zo blij mee is. Maar dan moeten we wel
duidelijk maken hoe het bestuur van de stichting gekozen en
gecontroleerd wordt.

Groeten,
</PRE>
</BLOCKQUOTE>
<BR>
</BODY>
</HTML>