<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Een duidelijke uiteenzetting thomas. <br>
    <br>
    Ik ben het met je eens dat de gemeenschapsraad niet te veel bij elke
    'team' aan het roer moet gaan zitten. De stichting heeft een beter
    beeld/kennis over de inkomende en uitgaande stromen, zodat deze een
    betere beslissing zouden kunnen maken dan de gemeenschapsraad. De
    gemeenschapsraad als overkoepelend orgaan, kan controleren of binnen
    de teams alles naar wens verloopt en zonodig bijsturen.<br>
    <br>
    Ronnie<br>
    <br>
    On 10/31/2011 03:14 PM, Thomas de Graaff wrote:<br>
    <span style="white-space: pre;">> Ik zal mijn standpunt hier zo
      duidelijk mogelijk uiteen zetten. Ik ben er voor dat de stichting
      zeggenschap heeft over haar uitgaven. De grond hiervoor is
      enerzijds principieel, en anderzijds praktisch. Principieel omdat
      ik denk dat het zo veel mogelijk spreiden van macht op
      meritocratische gronden beter past bij de open source
      vrijilligersgemeenschap die Ubuntu-NL is, dan een democratisch
      gecentraliseerde orgaan die overal over gaat. Praktisch omdat ik
      denk dat direct contact tussen steun behoevende teams en
      steunverlenende stichting beter werkt dan wanneer de
      gemeenschapsraad zich tussen teams en stichting plaatst.<br>
      ><br>
      > Het e.e.a. heb ik hieronder wat uitgebreider uitgelegd:<br>
      ><br>
      > Principiële gronden<br>
      ><br>
      > Het kan in deze kwestie verhelderen om macht op twee gronden
      te onderscheiden. Ten eerste, hoe komt men aan macht, en ten
      tweede, wat is de reikwijdte van die macht. Dit onderscheid is in
      deze kwestie uit te drukken op twee schalen. Hoe men aan macht
      komt is uit te drukken in de tegenstelling: democratie
      (verkiezing) - meritocratie (verdienste). De reikwijdte van macht
      is uit te drukken in de tegenstelling: centralisatie van macht -
      spreiding van macht.<br>
      ><br>
      > Deze twee schalen staan naar mijn mening niet los van elkaar.
      Democratie is een manier om ervoor te zorgen dat een
      gecentraliseerd machtsorgaan dat zeggenschap heeft over anderen
      rekening met die anderen houdt bij het uitoefenen van deze macht.
      Democratie en centralisatie van macht zijn dus als het ware
      verbonden. Hetzelfde geld voor spreiding van macht en
      meritocratie. Wanneer iedereen vooral gaat over datgene hij of zij
      zelf bijdraagt (meritocratie), op kleine schaal dus, dan is de
      macht per definitie ook gespreid.<br>
      ><br>
      > Bij meritocratie zoals dat begrepen wordt in open source
      gemeenschappen ligt de zeggenschap in het algemeen zoveel mogelijk
      bij de uitvoerenden, men gaat over datgene men zelf bijdraagt. Dit
      wordt duidelijk beschreven in het schrijven van Eric S. Raymond,
      "The Cathedral and the Bazaar", waar de kathedraal symbool staat
      voor het organisatiemodel waarbij macht gecentraliseerd is, en
      waar de bazaar model staat voor het organisatiemodel waar macht
      gespreid is.<br>
      ><br>
      > Binnen Ubuntu-NL is gekozen voor het meritocratische,
      spreiding van macht model. De 'bazaar' is gekozen boven de
      'kathedraal'. Dit blijkt uit het organisatievoorstel versie 3.0
      waarin duidelijk staat dat de de groepen van Ubuntu-NL zelfstandig
      opereren, en niet gebonden zijn aan een bepaalde organisatievorm.
      De gemeenschapsraad stuurt dus deze groepen niet aan, men bepaalt
      zelf hoe men haar taken uitvoert en welke beslissingen men neemt.
      Wel heeft de gemeenschapsraad volgens het organisatievoorstel 3.0
      de macht over de middelen van Ubuntu-NL. De gemeenschapsraad kan
      besluiten deze middelen af te nemen indien een groep naar haar
      mening geen recht op het gebruik van deze middelen heeft omdat ze
      haar taken niet naar behoren uitvoert. In deze zin is de
      gemeenschapsraad ten opzichte van de groepen dus een
      controlerende, toezicht houdende macht, en niet een bestuurlijke,
      aansturende macht. De gemeenschapsraad heet volgens mij niet voor
      niets geen gemeenschapsbestuur. De primaire taak van de
      gemeenschapsraad is het zorg dragen voor die taken die niet vallen
      onder de verantwoordelijkheden van een groep binnen Ubuntu-NL, en
      daarnaast houdt ze toezicht op de groepen binnen Ubuntu-NL.<br>
      ><br>
      > In het oog van het meritocratische, spreiding van macht idee
      vind ik het goed als er spreiding van macht is, en dat die macht
      zo dicht mogelijk ligt bij organen die uitvoering aan het werk
      geven. In het geval van de stichting ben ik er dan ook vóór dat de
      stichting verantwoordelijk is voor haar middelen, en hoe deze
      worden ingezet. Daarmee is er inderdaad naast de gemeenschapsraad
      als controlerende macht, het beheerteam met macht over de ict
      diensten, een derde machtsfactor binnen Ubuntu-NL waar teams mee
      te maken zullen krijgen. Mijns inziens past dit bij de open source
      cultuur om macht zoveel mogelijk te spreiden, en daar te leggen
      waar het werk wordt verzet, in plaats van de macht neerleggen bij
      één bestuurlijk orgaan dat bepaalt wat anderen moeten uitvoeren.<br>
      ><br>
      > Praktische gronden<br>
      ><br>
      > Wanneer het model van de Kathedraal wordt verkozen,
      centralisatie van macht, dan plaatst de gemeenschapsraad zich
      tussen de stichting en de groepen van Ubuntu-NL. Groepen die
      behoefte hebben aan middelen of diensten van de stichting dienen
      naar de gemeenschapsraad te gaan waarbij de gemeenschapsraad
      bepaald of ze daar recht op hebben of niet. Vervolgens kan de
      gemeenschapsraad aan de stichting doorgeven welke middelen of
      diensten wel of niet naar bepaalde groepen mogen gaan. Vervolgens
      zal de stichting moeten kijken of de wens van de gemeenschapsraad
      uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de aanwezige middelen,
      beleid van de stichting, en doelen zoals die zijn vastgelegd in de
      notulen zoals het bestuur wettelijk verplicht is. Dit koppelt de
      stichting weer terug naar de raad. Indien de stichting niet kan
      voldoen aan de wensen van de raad, zal de raad opnieuw moeten
      beraadslagen over hoe dan de middelen verdeelt moeten worden. Naar
      mijn mening is dit onhandig.<br>
      ><br>
      > Praktischer lijkt het mij als groepen van Ubuntu-NL zelf
      direct kunnen aankloppen bij de stichting. Het bestuur van de
      stichting beoordeelt een aanvraag op goede gronden, namelijk met
      wetenschap van de aanwezige middelen, wetende wat het beleid en de
      doelen van de stichting zijn waar men zich wettelijk aan dient te
      houden, wetende welke middelen nog gaan binnenkomen, zich bogende
      op ervaring die door de jaren is opgedaan, wetende hoe
      verzekeringen werken, wat er wel of niet mogelijk is, etc. Dat
      werkt een stuk efficiënter naar mijn mening.<br>
      ><br>
      > On ma, 2011-10-31 at 14:50 +0100, Sense Egbert Hofstede
      wrote:<br>
      >> 2011/10/31 leoquant <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:leoquant@ubuntu.com"><leoquant@ubuntu.com></a>:<br>
      >> ></span><br>
    <blockquote type="cite">Besten,<br>
      <br>
      <br>
      tijdens de afgelopen wekelijkse meeting van de leiding van
      Ubuntu-Nl<br>
      kwamen een aantal punten aan de orde die wat aandacht nodig heeft
      van<br>
      de gemeenschapsraad.<br>
      <br>
      Kort door de bocht geformuleerd gaat het om de vraag wat de status
      is<br>
      van de stichting binnen onze gemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om
      de<br>
      vraag wie binnen onze community bepaald waar geld naar toe gaat,
      welke<br>
      middelen en faciliteiten er nodig zijn om onze community beter te<br>
      laten functioneren.<br>
      <br>
      Binnen de leiding is daar verschil in inzicht over. Er leeft de<br>
      opvatting dat de stichting bepaald waar de donaties aan besteed<br>
      worden, en er is een opvatting dat de stichting enkel en alleen
      een<br>
      instrument is om donaties mogelijk te maken voor Ubuntu-Nl. Ze
      beheert<br>
      uiteraard het geld, maar maakt niet uit waar het geld aan besteed<br>
      wordt. De gemeenschapsraad, als gekozen instrument, en geworteld<br>
      binnen onze community, zou enkel bepalen waar de donaties aan
      besteed<br>
      moeten worden. Nu heeft de stichting reeds een voorschot genomen
      over<br>
      het doel en inzet van demiddelen. De zogenaamde community server.
      Let<br>
      wel, over het bestaan van de stichting bestaat geen verschil van<br>
      inzicht, ze is nodig om fondsen te werven, zelfs over het nut van
      een<br>
      community server bestaat geen verschil van inzicht. De stichting<br>
      beheert de donaties, ook daar geen verschil van inzicht.<br>
      <br>
      <br>
      Het daarom ook de vraag of de stichting hoort binnen de Ubuntu-Nl<br>
      teams. Feitelijk dient ze enkel een doel: donaties mogelijk maken.
      Dat<br>
      is nu eenmaal nodig in Nederland. Wanneer we haar toestaan als
      team<br>
      binnen Ubuntu-Nl, met de mogelijkheid te bepalen waar geldstromen
      naar<br>
      toegaan, voegen we weer een extra bestuurslaag toe aan onze
      organisatie.<br>
      <br>
      Graag uw inzicht over deze kwestie.<br>
      <br>
      <br>
      Groet<br>
      <br>
      leiding Ubuntu-Nl.<br>
      <br>
    </blockquote>
    <span style="white-space: pre;">>> ><br>
      >> > _______________________________________________<br>
      >> > gemeenschapsraad mailing lijst<br>
      >> > <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a><br>
      >> > <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a><br>
      >> ><br>
      >> Hallo,<br>
      >><br>
      >> Hoe wordt de stichting van Ubuntu Nederland bestuurd? Wie
      zitten er in<br>
      >> het bestuur en zijn er regelmatige vergaderingen of niet?<br>
      >><br>
      >> Volgens het organisatievoorstel beslist de
      gemeenschapsraad over het<br>
      >> toewijzen van de middelen van Ubuntu NL en daar zou ook
      geld bij<br>
      >> kunnen horen. Het lijkt me wel de beste aanpak wanneer we
      het openlijk<br>
      >> willen doen, dus de raad laten beslissen. Dan is er een
      gekozen orgaan<br>
      >> dat de donaties beheert. De raad is tenslotte ook
      verantwoorden<br>
      >> verschuldigd aan de gemeenschap, dus af te rekenen op het
      gedrag.<br>
      >><br>
      >> Je zou het bestuur van de raad een vetorecht kunnen geven
      als dat<br>
      >> bestuur er anders niet zo blij mee is. Maar dan moeten we
      wel<br>
      >> duidelijk maken hoe het bestuur van de stichting gekozen
      en<br>
      >> gecontroleerd wordt.<br>
      >><br>
      >> Groeten,<br>
      ><br>
      ><br>
      ><br>
      > _______________________________________________<br>
      > gemeenschapsraad mailing lijst<br>
      > <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org">gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org</a><br>
      > <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad">http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad</a></span><br>
    <br>
  </body>
</html>