[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Stichting

Ronnie van den Crommenacker ronnie.vd.c op gmail.com
Ma Okt 31 16:02:02 CET 2011


Een duidelijke uiteenzetting thomas.

Ik ben het met je eens dat de gemeenschapsraad niet te veel bij elke
'team' aan het roer moet gaan zitten. De stichting heeft een beter
beeld/kennis over de inkomende en uitgaande stromen, zodat deze een
betere beslissing zouden kunnen maken dan de gemeenschapsraad. De
gemeenschapsraad als overkoepelend orgaan, kan controleren of binnen de
teams alles naar wens verloopt en zonodig bijsturen.

Ronnie

On 10/31/2011 03:14 PM, Thomas de Graaff wrote:
> Ik zal mijn standpunt hier zo duidelijk mogelijk uiteen zetten. Ik ben
er voor dat de stichting zeggenschap heeft over haar uitgaven. De grond
hiervoor is enerzijds principieel, en anderzijds praktisch. Principieel
omdat ik denk dat het zo veel mogelijk spreiden van macht op
meritocratische gronden beter past bij de open source
vrijilligersgemeenschap die Ubuntu-NL is, dan een democratisch
gecentraliseerde orgaan die overal over gaat. Praktisch omdat ik denk
dat direct contact tussen steun behoevende teams en steunverlenende
stichting beter werkt dan wanneer de gemeenschapsraad zich tussen teams
en stichting plaatst.
>
> Het e.e.a. heb ik hieronder wat uitgebreider uitgelegd:
>
> PrincipiŽle gronden
>
> Het kan in deze kwestie verhelderen om macht op twee gronden te
onderscheiden. Ten eerste, hoe komt men aan macht, en ten tweede, wat is
de reikwijdte van die macht. Dit onderscheid is in deze kwestie uit te
drukken op twee schalen. Hoe men aan macht komt is uit te drukken in de
tegenstelling: democratie (verkiezing) - meritocratie (verdienste). De
reikwijdte van macht is uit te drukken in de tegenstelling:
centralisatie van macht - spreiding van macht.
>
> Deze twee schalen staan naar mijn mening niet los van elkaar.
Democratie is een manier om ervoor te zorgen dat een gecentraliseerd
machtsorgaan dat zeggenschap heeft over anderen rekening met die anderen
houdt bij het uitoefenen van deze macht. Democratie en centralisatie van
macht zijn dus als het ware verbonden. Hetzelfde geld voor spreiding van
macht en meritocratie. Wanneer iedereen vooral gaat over datgene hij of
zij zelf bijdraagt (meritocratie), op kleine schaal dus, dan is de macht
per definitie ook gespreid.
>
> Bij meritocratie zoals dat begrepen wordt in open source gemeenschappen
ligt de zeggenschap in het algemeen zoveel mogelijk bij de uitvoerenden,
men gaat over datgene men zelf bijdraagt. Dit wordt duidelijk beschreven
in het schrijven van Eric S. Raymond, "The Cathedral and the Bazaar",
waar de kathedraal symbool staat voor het organisatiemodel waarbij macht
gecentraliseerd is, en waar de bazaar model staat voor het
organisatiemodel waar macht gespreid is.
>
> Binnen Ubuntu-NL is gekozen voor het meritocratische, spreiding van
macht model. De 'bazaar' is gekozen boven de 'kathedraal'. Dit blijkt
uit het organisatievoorstel versie 3.0 waarin duidelijk staat dat de de
groepen van Ubuntu-NL zelfstandig opereren, en niet gebonden zijn aan
een bepaalde organisatievorm. De gemeenschapsraad stuurt dus deze
groepen niet aan, men bepaalt zelf hoe men haar taken uitvoert en welke
beslissingen men neemt. Wel heeft de gemeenschapsraad volgens het
organisatievoorstel 3.0 de macht over de middelen van Ubuntu-NL. De
gemeenschapsraad kan besluiten deze middelen af te nemen indien een
groep naar haar mening geen recht op het gebruik van deze middelen heeft
omdat ze haar taken niet naar behoren uitvoert. In deze zin is de
gemeenschapsraad ten opzichte van de groepen dus een controlerende,
toezicht houdende macht, en niet een bestuurlijke, aansturende macht. De
gemeenschapsraad heet volgens mij niet voor niets geen
gemeenschapsbestuur. De primaire taak van de gemeenschapsraad is het
zorg dragen voor die taken die niet vallen onder de
verantwoordelijkheden van een groep binnen Ubuntu-NL, en daarnaast houdt
ze toezicht op de groepen binnen Ubuntu-NL.
>
> In het oog van het meritocratische, spreiding van macht idee vind ik
het goed als er spreiding van macht is, en dat die macht zo dicht
mogelijk ligt bij organen die uitvoering aan het werk geven. In het
geval van de stichting ben ik er dan ook vůůr dat de stichting
verantwoordelijk is voor haar middelen, en hoe deze worden ingezet.
Daarmee is er inderdaad naast de gemeenschapsraad als controlerende
macht, het beheerteam met macht over de ict diensten, een derde
machtsfactor binnen Ubuntu-NL waar teams mee te maken zullen krijgen.
Mijns inziens past dit bij de open source cultuur om macht zoveel
mogelijk te spreiden, en daar te leggen waar het werk wordt verzet, in
plaats van de macht neerleggen bij ťťn bestuurlijk orgaan dat bepaalt
wat anderen moeten uitvoeren.
>
> Praktische gronden
>
> Wanneer het model van de Kathedraal wordt verkozen, centralisatie van
macht, dan plaatst de gemeenschapsraad zich tussen de stichting en de
groepen van Ubuntu-NL. Groepen die behoefte hebben aan middelen of
diensten van de stichting dienen naar de gemeenschapsraad te gaan
waarbij de gemeenschapsraad bepaald of ze daar recht op hebben of niet.
Vervolgens kan de gemeenschapsraad aan de stichting doorgeven welke
middelen of diensten wel of niet naar bepaalde groepen mogen gaan.
Vervolgens zal de stichting moeten kijken of de wens van de
gemeenschapsraad uitgevoerd kan worden, rekening houdend met de
aanwezige middelen, beleid van de stichting, en doelen zoals die zijn
vastgelegd in de notulen zoals het bestuur wettelijk verplicht is. Dit
koppelt de stichting weer terug naar de raad. Indien de stichting niet
kan voldoen aan de wensen van de raad, zal de raad opnieuw moeten
beraadslagen over hoe dan de middelen verdeelt moeten worden. Naar mijn
mening is dit onhandig.
>
> Praktischer lijkt het mij als groepen van Ubuntu-NL zelf direct kunnen
aankloppen bij de stichting. Het bestuur van de stichting beoordeelt een
aanvraag op goede gronden, namelijk met wetenschap van de aanwezige
middelen, wetende wat het beleid en de doelen van de stichting zijn waar
men zich wettelijk aan dient te houden, wetende welke middelen nog gaan
binnenkomen, zich bogende op ervaring die door de jaren is opgedaan,
wetende hoe verzekeringen werken, wat er wel of niet mogelijk is, etc.
Dat werkt een stuk efficiŽnter naar mijn mening.
>
> On ma, 2011-10-31 at 14:50 +0100, Sense Egbert Hofstede wrote:
>> 2011/10/31 leoquant <leoquant op ubuntu.com>:
>> >
> Besten,
>
>
> tijdens de afgelopen wekelijkse meeting van de leiding van Ubuntu-Nl
> kwamen een aantal punten aan de orde die wat aandacht nodig heeft van
> de gemeenschapsraad.
>
> Kort door de bocht geformuleerd gaat het om de vraag wat de status is
> van de stichting binnen onze gemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om de
> vraag wie binnen onze community bepaald waar geld naar toe gaat, welke
> middelen en faciliteiten er nodig zijn om onze community beter te
> laten functioneren.
>
> Binnen de leiding is daar verschil in inzicht over. Er leeft de
> opvatting dat de stichting bepaald waar de donaties aan besteed
> worden, en er is een opvatting dat de stichting enkel en alleen een
> instrument is om donaties mogelijk te maken voor Ubuntu-Nl. Ze beheert
> uiteraard het geld, maar maakt niet uit waar het geld aan besteed
> wordt. De gemeenschapsraad, als gekozen instrument, en geworteld
> binnen onze community, zou enkel bepalen waar de donaties aan besteed
> moeten worden. Nu heeft de stichting reeds een voorschot genomen over
> het doel en inzet van demiddelen. De zogenaamde community server. Let
> wel, over het bestaan van de stichting bestaat geen verschil van
> inzicht, ze is nodig om fondsen te werven, zelfs over het nut van een
> community server bestaat geen verschil van inzicht. De stichting
> beheert de donaties, ook daar geen verschil van inzicht.
>
>
> Het daarom ook de vraag of de stichting hoort binnen de Ubuntu-Nl
> teams. Feitelijk dient ze enkel een doel: donaties mogelijk maken. Dat
> is nu eenmaal nodig in Nederland. Wanneer we haar toestaan als team
> binnen Ubuntu-Nl, met de mogelijkheid te bepalen waar geldstromen naar
> toegaan, voegen we weer een extra bestuurslaag toe aan onze organisatie.
>
> Graag uw inzicht over deze kwestie.
>
>
> Groet
>
> leiding Ubuntu-Nl.
>
>> >
>> > _______________________________________________
>> > gemeenschapsraad mailing lijst
>> > gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
>> > http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad
>> >
>> Hallo,
>>
>> Hoe wordt de stichting van Ubuntu Nederland bestuurd? Wie zitten er in
>> het bestuur en zijn er regelmatige vergaderingen of niet?
>>
>> Volgens het organisatievoorstel beslist de gemeenschapsraad over het
>> toewijzen van de middelen van Ubuntu NL en daar zou ook geld bij
>> kunnen horen. Het lijkt me wel de beste aanpak wanneer we het openlijk
>> willen doen, dus de raad laten beslissen. Dan is er een gekozen orgaan
>> dat de donaties beheert. De raad is tenslotte ook verantwoorden
>> verschuldigd aan de gemeenschap, dus af te rekenen op het gedrag.
>>
>> Je zou het bestuur van de raad een vetorecht kunnen geven als dat
>> bestuur er anders niet zo blij mee is. Maar dan moeten we wel
>> duidelijk maken hoe het bestuur van de stichting gekozen en
>> gecontroleerd wordt.
>>
>> Groeten,
>
>
>
> _______________________________________________
> gemeenschapsraad mailing lijst
> gemeenschapsraad op lists.ubuntu-nl.org
> http://lists.ubuntu-nl.org/gemeenschapsraad

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: <http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/gemeenschapsraad/attachments/20111031/20816aac/attachment.html>


Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst