[ubuntu-nl gemeenschapsraad] Discussie: hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens gedrag de gemeenschap beschadigd?

Thomas de Graaff thomas op thomasdegraaff.nl
Za Sep 3 10:10:56 CEST 2011


On Thu, 2011-09-01 at 02:16 +0200, Thomas de Graaff wrote:
> De bedoeling van deze discussie is om te komen tot een bruikbare,
> praktische visie over hoe om te gaan met met gemeenschapleden,
> gebruikers van de voorzieningen van Ubuntu-NL, wiens gedrag de
> gemeenschap beschadigd. Daarom zal ik af en toe proberen de nieuwe
> inzichten in de discussie te verwerken zodat er een focus blijft, en de
> discussie overzichtelijk blijft.
> 
> Graag weer aanvullen en corrigeren. :)
> 
> Beschrijving problematieken
> Er zijn binnen Ubuntu-NL terugkerende situaties waarin de gemeenschap
> beschadigd raakt ten gevolge van het gedrag van mensen. Hiervan zijn een
> aantal verschillende soorten te onderscheiden:
> 1) Overtredingen van de regels, gedragscodes.
>     - Een voorbeeld hiervan is het op de persoon spelen bij
>     verschillen van mening, of het respectloos bejegenen van
>     anderen. Dit leidt met enige regelmaat tot ruzies, en het
>     verziekt de sfeer in de gemeenschap, en heeft in het verleden
>     meerdere malen geleid tot het vertrek van waardevolle leden uit
>     de gemeenschap.
> 2) Mensen die de vrijwilligers werk, stress geven zonder dat ze
> bijdragen.
>     - Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld mensen die voortdurend
>     veel kritiek op (de vrijwilligers van) Ubuntu-NL hebben, dit
>     blijven herhalen en aan de grote klok hangen, zonder dat ze zelf
>     de vaardigheden of wil hebben om binnen de gemeenschap, samen
>     met die gemeenschap binnen de bestaande structuren de genoemde
>     problemen op te lossen. 
>     - Een ander voorbeeld zijn mensen die voortdurend ongevraagd met
>     ideeŽn komen waarvan ze willen dat deze uitgevoerd worden,
>     terwijl er niet de mankracht is of wil is bij vrijwilligers om
>     die ideeŽn uit te voeren, en deze mensen zelf geen actie
>     ondernemen om de ideeŽn uit te voeren. Dit is erg frustrerend
>     voor vrijwilligers die beperkt zijn in tijd en mogelijkheden.
>     - Een ander voorbeeld zijn mensen die vaak onmoedwillig
>     besluitvorming frustreren. Dit kan door te eisen dat er op alle
>     details duidelijkheid gegeven wordt alvorens een principebesluit
>     te nemen over een richting die gekozen wordt. Dit kan door
>     steeds overal kanttekeningen bij plaatsen. Dit kan door steeds
>     nieuwe alternatieven in te brengen op het moment dat er een
>     besluit genomen gaat worden. Dit kan door 100% zekerheid willen
>     hebben over zaken die niet geheel voorspelbaar zijn. Vaak
>     betreft het mensen die het niet eens zijn met de richting waarop
>     een besluitvormingsproces gaat en op alle manieren proberen hun
>     eigen gelijk aan te tonen, maar feitelijk gewoon het
>     besluitvormingsproces op een oneigenlijke manier frustreren.
> 3) ....?
3) Bewust? trolgedrag om Ubuntu-NL te beschadigen
    Er is volgens mij een terugkerende vorm van trolgedrag binnen de
    gemeenschap, bewust, dan wel onbewust. Dit gedrag uit zich in
    een aantal fases:
    a) Irriteren van teamleden
    Dit kan op meerdere manieren. Het best werkt het om onredelijk
    te zijn. Bijvoorbeeld door toe te geven dat je als teamlid ooit
    oneerlijk bent geweest (wat waar was), suggereren dat
    oneerlijkheid heel normaal was binnen Ubuntu-NL, en vervolgens
    doen alsof je nu de enige eerlijke persoon bent die door een
    corrupt team wordt dwarsgezeten en daarmee de held gaan
    uithangen terwijl de feiten eigenlijk gewoon andersom zijn. Een
    andere manier om onredelijk te zijn is het uiten van onware
    beschuldigingen. Nog een manier is het enorm uitvergroten van
    een klein probleem. Bijvoorbeeld de website is een uurtje
    offline geweest, wat niet van tevoren was aangekondigd, en dan
    doen alsof dit een enorm probleem is dat het gevolg is van een
    slecht functionerend team, terwijl je prima op de hoogte bent
    dat Ubuntu-NL recent nieuwe hosting heeft, en daar nog wat
    opstartprobleempjes mee zijn zo nu en dan, bijvoorbeeld in de
    communicatielijnen. Een andere veel gebruikte methode is het op
    de persoon spelen, het liefst met naam en toenaam. Bedreigingen
    uiten zoals naar een hogere autoriteit gaan stappen als niet aan
    de gestelde voorwaarden wordt voldaan is ook een geliefde
    methode om te irriteren. Selectief quoten is ook veel toegepast.
    (Persoonlijke) berichten worden hierbij uit hun context gehaald,
    en in een context geplaatst die de originele inhoud in een heel
    ander daglicht plaatst.Een andere manier is om via niet publieke
    kanalen personen met respectloos te benaderen. De kans is vrij
    groot dat dit een tegenreactie oproept die ook niet helemaal
    door de beugel kan, of dat je genegeerd wordt. Dit kan
    vervolgens weer gebruikt worden in een nieuwe klacht. Door een
    aantal van deze methode's tegelijkertijd toe te passen, het
    liefst met meerdere personen is het effect het grootst. Daarbij
    maak je geen gebruik van de geŽigende kanalen binnen de
    gemeenschap om problemen op te lossen, maar je maakt gebruik van
    plekken waar zoveel mogelijk ruchtbaarheid is, en gebruikt
    daarbij het liefst ook externe blog's zodat er niet ingegrepen
    kan worden.
    b) De val
    Als de irritatie flink is toegenomen kom je met een paar
    belangrijke en reŽle kritiekpunten of terechte vragen. Je gaat
    hierover in discussie via de geŽigende kanalen. De kans is vrij
    groot nu dat daar niet adequaat op gereageerd wordt omdat
    degenen die daar op moeten reageren gezien de voorgaande
    onredelijkheid en het irriterende gedrag de kritiek of vraag
    niet meer serieus nemen, geholpen door de irritatie en
    kwaadheid.
    c) Het inkoppen
    Nu is er sprake van een situatie dat het team werkelijk niet
    goed heeft gefunctioneerd. In deze fase kan dit disfunctioneren
    ook weer aan de grote klok worden gehangen. De trol kan nu met
    recht de slachtofferrol aannemen, en steun zoeken binnen de
    gemeenschap. De teamleden zijn nu de geslagen hond. Het doel is
    bereikt, de Ubuntu-NL vrijwilligers staan als incapabel te boek,
    en de trol neemt de rol van strijder voor rechtvaardigheid,
    waarheid etc. Het kan waarschijnlijk zelfs zo zijn dat de trol
    hier zelf in geloofd. Er zijn altijd een aantal
    gemeenschapsleden die hier vervolgens intrappen, het idee
    krijgen dat Ubuntu-NL een corrupte bende is, en vervolgens weer
    bij een volgende trolactie kunnen worden betrokken.

> 
> Voorstel handvaten voor aanpak problematieken:
> 
> 1) Aanpak overtredingen van de regels, gedragscodes.
>     a) Strakke handhaving van de regels
>     Gemeenschapsleden die zich niet aan de regels of gedragscode van
>     de gemeenschap houden, of gebruikers van de voorzieningen van
>     Ubuntu-NL die zich niet aan de regels houden, dienen altijd, en
>     het liefst zo snel mogelijk, geconfronteerd te worden met een
>     waarschuwing of sanctie die past bij de ernst van de overtreding
>     en die tot gevolg heeft dat de kans op herhaling minimaal is.
>     Indien een overtreding wordt geconstateerd dient de aanwezige
>     autoriteit de gang van zaken tijdelijk op te schorten en aan te
>     geven dat het gedrag niet toelaatbaar is, gevolgd door een
>     passende waarschuwing of sanctie. Indien de betreffende
>     autoriteit niet wil ingrijpen dient dit bij een hogere
>     autoriteit binnen de gemeenschap ter sprake gebracht kunnen
>     worden zodat die een oordeel kan vellen over de situatie.
>     b) Bij voortdurend overtreden uitsluiting van deelname
>     Wanneer mensen bij herhaling regels of gedragscodes blijven
>     overtreden dient een (tijdelijke) ban overwogen te worden. Het
>     overtreden van gedragscodes en regels van de gemeenschap
>     beschadigd de gemeenschap, en dient voorkomen te worden.
>     Ubuntu-NL is een open gemeenschap, maar niet voor degenen die
>     haar beschadigen.
> 2) Aanpak mensen die de vrijwilligers werk, stress geven zonder dat ze
> bijdragen.
>     a) Als gemeenschap alert zijn wanneer bepaalde mensen de
>     gemeenschap veel energie kosten zonder dat de gemeenschap daar
>     wel bij vaart. Dit bespreekbaar maken, en deze mensen er
>     duidelijk op wijzen dat dergelijk gedrag de gemeenschap
>     beschadigd. Wanneer deze mensen hun gedrag niet aanpassen dient
>     overwogen te worden of het beter voor de gemeenschap is als deze
>     mensen een (tijdelijke) ban krijgen.
>     b) Wanneer mensen ideeŽn geven die ze zelf niet kunnen of willen
>     uitvoeren altijd duidelijk communiceren dat ideeŽn, hoe goed
>     ook, alleen uitgevoerd worden als vrijwilligers daar tijd voor,
>     en zin in hebben.
>     c) ...? 
        c) Bewust trolgedrag om Ubuntu-NL te beschadigen
        Een goede manier om hiermee om te gaan vereist denk ik
        een aantal zaken:
        - Het patroon herkennen, en zodra het zich voordoet
        duidelijk maken. De losse genoemde punten op zich zijn
        hierbij niet voldoende, maar zodra er een patroon
        zichtbaar is waarbij er sprake van is dat erg veel van
        de genoemde punten zich voordoen, dan kan je met recht
        spreken dat er sprake is van getrol denk ik.
        - Het altijd goed onderscheiden van onredelijke, en
        redelijke kritiek, waarbij op de laatste serieus wordt
        ingegaan. Het serieus nemen van redelijke kritiek
        ontneem de trol zijn wapens, en versterkt bovendien de
        gemeenschap.
        - Openheid zoveel mogelijk waarborgen. Het is
        verleidelijk om in een dergelijke situatie als team
        'achter de schermen' de situatie te gaan 'handlen'. Dit
        werkt echter averechts en maakt het voor de trol
        mogelijk om het team van 'achterkamertjes politiek' en
        geniepigheid te beschuldigen, waarbij wederom de
        slachtofferrol kan worden aangenomen.
        - Als er consensus is over trolgedrag als gemeenschap
        besluiten de trol buiten te sluiten van verdere deelname
        binnen de gemeenschap.
> 
> vriendelijke groet,
> Thomas.
> 
> On Wed, 2011-08-31 at 21:45 +0200, Jan Stedehouder wrote:
> > 
> > 
> > Op 30 augustus 2011 15:54 schreef Thomas de Graaff
> > <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
> >     On Tue, 2011-08-30 at 14:17 +0200, Jan Stedehouder wrote:
> >     > Thomas geeft hier een prima aanzet voor een aantal
> >     handvatten. Mijn
> >     > reacties staan inline:
> >     >
> >     > Op 30 augustus 2011 13:22 schreef Thomas de Graaff
> >     > <thomas op thomasdegraaff.nl> het volgende:
> >     >     Het is de bedoeling een constructieve discussie te
> >     houden over
> >     >     dit
> >     >     onderwerp zodat we als gemeenschap meer
> >     duidelijkheid krijgen
> >     >     over hoe
> >     >     we onze gemeenschap gezond en goed functionerend
> >     kunnen
> >     >     houden. De
> >     >     Ubuntu Code of Conduct is daarbij het uitgangspunt.
> >     De Code of
> >     >     Conduct
> >     >     geeft echter alleen aan hoe je je als
> >     gemeenschapslid dient te
> >     >     gedragen,
> >     >     maar geeft niet aan hoe om te gaan met leden die
> >     zich zo
> >     >     gedragen dat ze
> >     >     de gemeenschap schade berokkenen.
> >     >
> >     >
> >     > In hoofdlijnen is dit natuurlijk prima. De vraag komt bij
> >     mij wel op
> >     > wat dan onder de 'gemeenschap' moet worden verstaan.
> >     Betekent het
> >     > aanmelden bij het forum dan direct een lidmaatschap van die
> >     > gemeenschap?
> >     
> >     Ik denk het wel ja. Iedereen die gebruik maakt van de
> >     voorzieningen die
> >     de Ubuntu-NL gemeenschap maakt er in feite deel van uit en
> >     dient zich te
> >     houden aan de regels van die gemeenschap vind ik. De Code of
> >     Conduct
> >     geld bijvoorbeeld ook voor iedereen die gebruik maakt van de
> >     diensten
> >     van Ubuntu-NL. Misschien dat dat duidelijker gecommuniceerd
> >     moet worden?
> >     
> >     
> >     
> > 
> > 
> > Volgens kunnen die twee aspecten uit elkaar worden gehaald. Aan de ene
> > kant is daar het gebruik van de voorzieningen (forum, irc,
> > steunpunten) door bezoekers die met Ubuntu aan de slag zijn gegaan en
> > tegen problemen aanlopen. In mijn boeken verwijs ik ze naar de online
> > hulpbronnen, want dat zijn ze in eerste instantie.
> > 
> > 
> > Aan de andere kant gebruiken we die kanalen ook voor het opbouwen en
> > onderhouden van de gemeenschap. Dat zijn bezoekers die een stap verder
> > gaan en door kleine en grote bijdragen actieve ondersteuners van
> > Ubuntu worden. 
> > 
> > 
> > Voor de eerste groep denk ik dat je van hen mag verwachten dat ze zich
> > aan algemene gedragsregels houden, vergelijkbaar met het betreden van
> > een openbaar gebouw in de fysieke wereld. De Code of Conduct is een
> > zwaardere gedragscode waar Ubunteros zich vrijwillig naar schikken, in
> > beginsel na ondertekening van die code, maar in ieder geval is het
> > maatstaf waar de tweede groep zich geacht wordt aan te committeren. 
> > 
> > 
> > Mijns inziens, maar dat is even mijn mening, wordt de gemeenschap
> > gevormd door de tweede groep die zich vrijwillig ten dienste stelt van
> > de eerste groep (waarvan we hopen dat die tot de gemeenschap willen
> > gaan behoren). En, het klinkt een beetje raar misschien, van de
> > gemeenschapsleden mag een hogere maatstaf worden verwacht dan de
> > bezoeker.
> > 
> > 
> >     
> >     >
> >     >     In een drietal opmerkingen mijn voorlopige visie
> >     hier op:
> >     >
> >     >     Hoe de gemeenschap te beschermen tegen leden wiens
> >     gedrag de
> >     >     gemeenschap
> >     >     beschadigd?
> >     >
> >     >     1) Evenwicht
> >     >     We moeten het als gemeenschap in de gaten houden als
> >     er leden
> >     >     zijn die
> >     >     de gemeenschap meer energie kosten (negatieve
> >     energie), dan
> >     >     dat deze
> >     >     leden er in steken (positieve energie). Wanneer
> >     mensen met
> >     >     elkaar omgaan
> >     >     komt er altijd negatieve energie bij kijken, er zijn
> >     altijd
> >     >     onenigheden,
> >     >     conflicten e.d. Dus negativiteit is niet per
> >     definitie
> >     >     schadelijk. Wel
> >     >     wordt negatieve energie altijd schadelijk als er
> >     geen veel
> >     >     grotere dosis
> >     >     positieve energie tegenover staat. Als we op een
> >     gegeven
> >     >     moment ervaren
> >     >     dat bepaalde leden steeds weer betrokken zijn bij
> >     negatieve,
> >     >     energieverslindende zaken, terwijl deze leden
> >     nauwelijks
> >     >     positieve
> >     >     bijdragen leveren aan de gemeenschap, dan dienen we
> >     wat mij
> >     >     betreft een
> >     >     (tijdelijke) ban van deze leden te overwegen.
> >     >
> >     >
> >     > Ik zou dit zelfs willen uitbreiden, want er zijn ook leden
> >     die
> >     > weliswaar een positieve bijdrage leveren maar evenzeer keer
> >     op keer
> >     > negatieve discussies veroorzaken dan wel olie op het vuur
> >     gooien.
> >     > Mijns inziens betekent de positieve bijdrage geen vrijbrief
> >     voor het
> >     > negativisme dat we willen aanpakken. Je stelt je dan als
> >     gemeenschap
> >     > terecht open voor de kritiek dat er met twee maten gemeten
> >     wordt.
> >     
> >     Goed opgemerkt. Ik moet het punt denk ik beter verwoorden,
> >     want ik merk
> >     dat ik eigenlijk meer op de situaties doel waarbij mensen
> >     anderen
> >     bekritiseren op wat ze doen en op een demotiverende manier,
> >     terwijl ze
> >     zelf nauwelijks bijdragen. Het gaat dus niet zozeer over
> >     conflicten bij
> >     dit punt, die worden meer in punt 3 gedekt, als wel over het
> >     geven van
> >     negatieve kritiek zonder zelf positief bij te dragen. Het gaat
> >     dus niet
> >     om situaties die door de Code of Conduct gedekt worden. Je kan
> >     geheel
> >     binnen de Code of Conduct zeer een zeer demotiverende
> >     uitwerking op
> >     andere communityleden hebben wanneer je altijd zeer kritisch
> >     bent zonder
> >     positief bij te dragen.
> >     
> >     
> >     
> > 
> > 
> > Ik ben het met je eens dat een negatieve houding, zich uitend in een
> > stroom van negatieve bijdragen, niet bijdraagt aan een constructieve
> > sfeer in de gemeenschap en de eerstgenoemde groep bezoekers eerder
> > afschrikt dan aanmoedigt. Ik moet zeggen dat een deel van de verzoeken
> > die via de steunpuntenkaart bij me binnen komt daaraan refereert. 
> > 
> > 
> > Daar kan ik aan toevoegen dat in de afgelopen jaren een paar keer een
> > lange Ubuntu-nl vakantie heb genomen vanwege het gedrag van actieve
> > leden die echt de grenzen van de CoC verre hebben overschreden en waar
> > ik de pech had in het kruisvuur terecht te zijn gekomen (en waar
> > nauwelijks tegenop getreden is). Dat ik keer op keer terug kom heeft
> > te maken met de waarde die ik aan de gemeenschap als geheel hecht en
> > omdat ik geloof in het concept Ubuntu. Maar aangezien ik ook zie dat
> > we als gemeenschap nog niet een goede aanpak hebben om dit soort
> > negativisme en ontsporingen goed aan te pakken, blijf ik ook wat
> > ambivalent staan tegen het oppakken van een meer formele rol voor de
> > gemeenschap. Alleen om die reden ben ik al blij met deze open
> > discussie, want ik weet wel zeker dat er meer leden zijn met
> > soortgelijke ervaringen en overwegingen.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> >     >
> >     >     2) Problemen binnen de gemeenschap oplossen
> >     >     Als er leden zijn die hun problemen met de
> >     gemeenschap buiten
> >     >     de
> >     >     gemeenschap plaatsen (blog's e.d.), dan geven ze
> >     daarmee
> >     >     eigenlijk aan
> >     >     dat ze hun problemen niet binnen de gemeenschap met
> >     haar
> >     >     regels en
> >     >     structuren kunnen oplossen, en dus niet goed
> >     functioneren
> >     >     binnen die
> >     >     gemeenschap. En als leden niet goed functioneren
> >     binnen een
> >     >     gemeenschap
> >     >     is de gemeenschap beter af zonder die leden. In zo'n
> >     geval
> >     >     dient wat mij
> >     >     betreft overwogen te worden om deze leden een
> >     (tijdelijke) ban
> >     >     te geven.
> >     >
> >     > Ik verwijs even terug naar mijn eerste opmerking. Eerlijk
> >     gezegd vind
> >     > ik het forum ook niet altijd het beste platform voor een
> >     discussie
> >     > over zaken die niet lekker lopen in de gemeenschap en snap
> >     daarom ook
> >     > wel dat leden dan even een zijstap maken naar een andere
> >     webstek. Denk
> >     > maar even aan het artikel van Sense over het disfunctioneren
> >     van het
> >     > LoCo-contact vorig jaar. Met wat je hier schrijft zou Sense
> >     tegen een
> >     > tijdelijke ban aangelopen zijn (als dat de conclusie van het
> >     team was
> >     > geweest). Was het negatief? Jazeker, maar inhoudelijk een
> >     noodzakelijk
> >     > onderwerp. Via een blog met commentaren is het overzicht wat
> >     beter te
> >     > bewaren dan in een forumdiscussie (waar je dan soms ook nog
> >     > retroactieve edits krijgt).
> >     
> >     Daar zit inderdaad wat in. Ondanks dat Sense kritische blog's
> >     schreef,
> >     kan je niet zeggen dat hij de problemen buiten de gemeenschap
> >     plaatste.
> >     Hij ging met het ubuntu-nl team waar hij lid van was en in
> >     samenspraak
> >     met de gemeenschap stevig aan de slag met de problemen. Dus
> >     zonder meer
> >     zeggen dat je door het uiten van een probleem op een blog het
> >     probleem
> >     niet met de gemeenschap oplost is misschien wat te kort door
> >     de bocht.
> >     
> >     Aan de andere kant waren er ook voor Sense genoeg alternatieve
> >     mogelijkheden (anders dan het forum) om de informatie van die
> >     blog posts
> >     binnen de gemeenschap te plaatsen en te bespreken. Denk
> >     bijvoorbeeld aan
> >     de wiki.
> >     
> >     
> >     
> > 
> > 
> > Goed punt, al doet zich dan de vraag voor of de wiki een geschikt
> > platform is voor het voeren van discussie (nog even los van de
> > vindbaarheid van de informatie). Blogs die in Planet Ubuntu-nl staan
> > zijn natuurlijk ook onderdeel van de gemeenschap. Misschien is het een
> > idee om het Prikbord open te stellen voor kritische bijdragen waarvoor
> > het forum niet geschikt is (ik weet alleen niet of commentaren daar
> > mogelijk zijn), maar wel onder de voorwaarde dan die bijdragen aan de
> > CoC voldoen. Het moet geen podium voor gal spuwen worden.
> > 
> > 
> > Ongetwijfeld levert dit alles kritiek op van censuur of het uit de weg
> > gaan het aanpakken van de echte problemen, maar op een gegeven moment
> > houdt het gewoon op. Ik ben een groot voorstander van de vrijheid van
> > meningsuiting, die mag van mij zo absoluut zijn als maar mogelijk is,
> > mits de toon en inhoud van de discussie maar respectvol en correct
> > blijft, en bij de zaak blijft (en niet op de mens gaat spelen). Wie
> > dat niet kan of wil, mag een eigen webstek zoeken.
> > 
> > 
> > Met vriendelijke groet,
> > 
> > 
> > Jan
> 
Meer informatie over de gemeenschapsraad maillijst